Aprovat el Pla director de la Cripta de Gaudí

20-12-2022

El Consorci de la Colònia Güell ha aprovat el Pla Director de la Cripta de la Colònia Güell en la sessió de la Junta de Govern que es va celebrar el passat 30 de novembre.

El Pla Director aprovat està format per dos documents, un primer volum que recull una anàlisi del monument des de la vessant històrica, arquitectònica, estructural, del sistema constructiu i de les instal·lacions existents, així com un recull d’un fons documental relacionat amb la Cripta. I, un segon volum, on es detallen les propostes d’intervenció, amb els criteris fixats, una valoració econòmica i un pla d’etapes per a la seva implementació.

Aquest Pla Director compleix amb tres objectius que es van fixar en la seva redacció:
•    Establir les pautes generals que han de guiar les futures actuacions de restauració i conservació de la Cripta Güell per tal de garantir, de la manera més adient, la seva protecció i conservació.

•    Millorar la integració del monument en el context urbà de la Colònia Güell, plantejant actuacions que permetin posar en relleu la unitat del conjunt, els seus valors patrimonials, paisatgístics i ambientals, alhora que contribueixin a millorar la seva conservació.

•    Aportar una diagnosi del seu estat actual i unes propostes de les accions necessàries per a la seva protecció, conservació, restauració, documentació, investigació, difusió, accessibilitat i desenvolupament sostenible en el temps. Així com establir les bases dels protocols i plans de manteniment de la Cripta Güell, reflectit en un pla d’etapes d’execució de les actuacions amb una valoració d'aquestes.

La redacció del Pla Director ha tingut a l’arquitecte Carles Brull Casadó com a coordinador dels treballs de redacció.

El Pla Director es pot consultar a la pàgina web del Consorci de la Colònia Güell, a l’apartat observatori seguint el següent enllaç: https://lacoloniaguell.cat/observatori

El Consorci de la Colònia Güell ha comptat, per a la seva elaboració, amb una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per un import de 25.000,00 euros. El cost total de la redacció del Pla Director ha estat de 71.020,95 euros.

El Consorci de la Colònia Güell és una entitat pública integrada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, que té com objecte la conservació, la difusió i la recerca de la Cripta de la Colònia Güell, així com el manteniment i millora del seu entorn.